Navigatie

DEEL I. Algemene verkoopsvoorwaarden

Artikel 1 Algemeen

§ 1. Deze algemene voorwaarden zijn van kracht tussen N&D VOF, met maatschappelijke zetel gevestigd te Korte Dennenburgdreef 18, 2950 Kapellen en met ondernemingsnummer 0633.498.684 (hierna: “FLORENCE AND THE BOYS – N&D VOF”) en elke individuele gebruiker van de website die een bestelling plaatst via de webshop (hierna: “Koper”).

§ 2. Elke bestelling geldt als aanvaarding door de Koper van deze algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst met uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden uitgaande van de Koper.

Artikel 2 Voorwerp van de verkoopovereenkomst

§ 1. De verkoopovereenkomst kan uitsluitend betrekking hebben op de goederen die worden aangeboden op de webshop op de datum van plaatsing van de bestelling.

§ 2. FLORENCE AND THE BOYS – N&D VOF verbindt er zich toe alle mogelijke inspanningen te leveren om de goederen op juiste, duidelijke en volledige wijze te beschrijven en voor te stellen. FLORENCE AND THE BOYS – N&D VOF garandeert evenwel niet de juistheid, de duidelijkheid of de volledigheid van de voorstelling van de op de Webshop aangeboden goederen. Florence and the boys – N&D VOF is op generlei wijze aansprakelijk voor onjuistheden, onduidelijkheden en / of onvolledigheden in de voorstelling van de goederen op de Webshop, alsook voor eventuele schade die daaruit voor de Koper of voor derden zou voortvloeien.

Artikel 3 Prijs, belasting en verpakkings- en verzendingskosten

§ 1. De prijzen op de Webshop zijn aangegeven in EURO (€), inclusief belasting over de toegevoegde waarde (btw), maar exclusief verpakkings- en verzendingskosten. De verpakkings- en verzendingskosten worden,vooraleer de bestelling wordt geplaatst, op basis van gewicht en hoeveelheid automatisch verrekend en toegevoegd aan de productprijs tijdens de gefaseerde online bestelprocedure, en vallen uitsluitend ten laste van de Koper.

§ 2. De op de verkoopovereenkomst toepasselijke prijs is de prijs die van kracht is op het moment van de geregistreerde bestelling en zoals die op dat ogenblik op de Website en de Webshop is aangegeven.

§ 3. De eventuele kosten, belastingen en vormvereisten die verbonden zijn aan leveringen buiten België vallen volledig ten laste van de Koper. FLORENCE AND THE BOYS – N&D VOF is op generlei wijze aansprakelijk voor de gevolgen van de niet-naleving van bepaalde betalings-, belastings- en / of aangifteverplichtingen die verbonden zijn aan leveringen buiten België.

§ 4. Het ontstaan en de uitvoering van de verbintenissen van Partijen worden rechtens geacht te geschieden op de maatschappelijke zetel van FLORENCE AND THE BOYS – N&D VOF. Derhalve is ook de verplichting tot betaling van de verkoopprijs door de Koper een voor de Koper draagbare verbintenis (“draagschuld”), die derhalve wordt geacht te zijn ontstaan en moet worden uitgevoerd op de maatschappelijke zetel van FLORENCE AND THE BOYS – N&D VOF.

Artikel 4 Totstandkoming van de verkoopovereenkomst

§ 1. Het gefaseerde online verkoopproces van de Webshop moet volledig worden doorlopen vooraleer de bestelling kan geplaatst worden. De verkoopovereenkomst komt daadwerkelijk tot stand op het ogenblik van het verstrijken van de bedenk- en verzakingstermijn zoals bepaald in de artikels 1 en 14 van deze algemene voorwaarden.

§ 2. Het tijdstip voor de bevestiging van de bestelling door de Koper wordt vastgesteld op basis van het software programma met tijdsregistratiesysteem van de server van FLORENCE AND THE BOYS – N&D VOF. De bestelling en de bevestigingsmail worden alleszins geacht te zijn ontvangen op het ogenblik dat zij toegankelijk zijn voor de geadresseerde.

§ 3. FLORENCE AND THE BOYS – N&D VOF verbindt er zich toe zo spoedig mogelijk een elektronische bevestigingsmail met ontvangstbewijs van de bestelling te verzenden aan de Koper. Deze bevestigingsmail met ontvangstbewijs van de bestelling bevat een samenvatting van de bestelling, een kopij van de verkoopovereenkomst en een kopij van deze algemene voorwaarden.

Artikel 5 Betaling

§ 1. De betaling van de prijs dient te geschieden voorafgaandelijk aan de levering op het ogenblik van de bestelling via bankoverschrijving of via elektronische betaling.

§ 2. In geval de Koper opteert voor betaling via bankoverschrijving, is het door de Koper verschuldigde bedrag betaalbaar binnen een termijn van vijftien (15) dagen na het plaatsen van de bestelling. De bestelling wordt hoe dan ook pas verzonden vanaf het ogenblik dat FLORENCE AND THE BOYS – N&D VOF de betaling heeft ontvangen.

§ 3.Indien de Koper in gebreke blijft binnen voormelde termijn van vijftien (15) dagen de verschuldigde prijs integraal te voldoen, dan is hij van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidsinterest verschuldigd van tien (10) % per jaar te rekenen vanaf de vervaldag tot op de datum van algehele betaling.

§ 4. FLORENCE AND THE BOYS – N&D VOF heeft alle mogelijke inspanningen geleverd om de beveiliging en confidentialiteit van de online betaling te optimaliseren, doch is op generlei wijze aansprakelijk voor eventuele diefstal, verlies aan gegevens of elke andere schade die de Koper of een derde zou lijden ten gevolge van de online betaling.

Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud

§ 1. Tot op het ogenblik van integrale betaling door de Koper, blijven de aan de Koper geleverde goederen alleszins eigendom van FLORENCE AND THE BOYS – N&D VOF.

Artikel 7 Transport en levering

§ 1. Bij de levering van de aangekochte goederen wordt een factuur meegestuurd.

§ 2. Op het ogenblik van totstandkoming van de verkoopovereenkomst, zoals bepaald in artikel 8 van deze algemene voorwaarden gaat het risico op de aangekochte goederen over op de Koper.

§ 3. FLORENCE AND THE BOYS – N&D VOF bepaalt soeverein welke vervoersonderneming de door de Koper aangekochte goederen zal leveren.

§ 4. De Koper is ertoe gehouden de staat van de geleverde goederen na te kijken wanneer deze worden overhandigd door de vervoersonderneming. Wanneer de verpakking van de geleverde goederen zou geopend en / of beschadigd zijn, is de Koper ertoe gehouden zulks op het ogenblik van de in ontvangstneming te melden aan de vervoersonderneming en zulks te vermelden op de verzendnota.

§ 5. FLORENCE AND THE BOYS – N&D VOF is ertoe gehouden de bestelling uit te voeren en aldus de bestelde goederen te leveren binnen een termijn van dertig (30) dagen te rekenen vanaf de dag volgend op die waarop de Koper zijn bestelling bij FLORENCE AND THE BOYS – N&D VOF heeft geplaatst.

§ 6. FLORENCE AND THE BOYS – N&D VOF is op generlei wijze aansprakelijk voor eventuele vertragingen in de levering alsook voor de gevolgen daarvan die te wijten zouden zijn aan een fout van de vervoersonderneming.

Artikel 8 Garantie, diensten na verkoop en klachten

§ 1. Onverminderd artikel 11, § 4 van deze algemene voorwaarden, is de Koper ertoe gehouden FLORENCE AND THE BOYS – N&D VOF te verwittigen wanneer de goederen gebreken vertonen via florenceandtheboys@gmail.com, en zulks zo spoedig mogelijk na ontdekking van het gebrek. FLORENCE AND THE BOYS – N&D VOF verbindt er zich toe binnen redelijke termijn de gebreken te verhelpen conform de verplichtingen die haar krachtens de van toepassing zijnde Belgische wetgeving worden opgelegd.

§ 2. De Koper kan zijn klachten eveneens richten aan de maatschappelijke zetel van FLORENCE AND THE BOYS – N&D VOF, te Korte Dennenburgdreef 18, 2950 Kapellen.

Artikel 9 Beschikbaarheid van de goederen en voorraad

§ 1. De goederen worden door FLORENCE AND THE BOYS – N&D VOF slechts aangeboden op de webshop zolang de voorraad strekt.

§ 2. Indien na het afsluiten van de bestelling zou blijken dat de door de Koper aangekochte goederen niet langer in voorraad zijn, verbindt FLORENCE AND THE BOYS – N&D VOF zich er toe binnen een termijn van vijftien (15) dagen de Koper hiervan in kennis te stellen en een creditnota uit te stellen aan de Koper, waarna de bestelling wordt geannuleerd. De Koper verbindt er zich toe zijn rekeningnummer na voormelde kennisgeving onverwijld aan FLORENCE AND THE BOYS – N&D VOF over te maken, zodat FLORENCE AND THE BOYS – N&D VOF de door de Koper in voorkomend geval betaalde gelden binnen een termijn van vijftien (15) dagen na bericht vanwege de Koper aan de Koper kan terugstorten. FLORENCE AND THE BOYS – N&D VOF kan op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld indien de Koper zou nalaten het rekeningnummer zoals voormeld aan FLORENCE AND THE BOYS – N&D VOF over te maken.

§ 3. De Koper doet onherroepelijk afstand van elke recht en elke aanspraak op schadevergoeding die zou voortvloeien uit de ontbinding van de verkoopovereenkomst ten gevolge van de uitputting van de voorraad.

Artikel 10 Bedenktijd en verzakingsrecht: voorwaarden en gevolgen

§ 1. De Koper heeft het recht aan FLORENCE AND THE BOYS – N&D VOF mee te delen dat hij afziet van de bestelling en de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen veertien (14) werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van de goederen.

§ 2. De Koper heeft derhalve veertien (14) werkdagen bedenktijd om aan de bestelling bij eenvoudige verklaring (bij voorkeur per e-mail met vermelding van zijn rekeningnummer aan Florenceandtheboys@gmail.com) te verzaken. De veertien (14) bedenktijd neemt een aanvang op de datum van levering van de goederen bij de Koper.

§ 3. Indien de Koper het verzakingsrecht zoals bepaald in deze algemene voorwaarden uitoefent, is hij ertoe gehouden de geleverde goederen binnen een termijn van vijftien (15) dagen terug te zenden aan het hierna volgende adres, vergezeld van de originele etiketten en labels :

FLORENCE AND THE BOYS – N&D VOF
Korte Dennenburgdreef 18,
2950 Kapellen

§ 4. Bij uitoefening van het verzakingsrecht door de Koper zijn Partijen ertoe gehouden om alle ontvangen artikelen en betalingen terug te geven aan de andere Partij. FLORENCE AND THE BOYS – N&D VOF verbindt er zich toe de door de Koper betaalde bedragen binnen een termijn van dertig (30) dagen na bericht vanwege de Koper aan de Koper terug te storten. FLORENCE AND THE BOYS – N&D VOF op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld indien de Koper zou nalaten het rekeningnummer zoals voormeld aan FLORENCE AND THE BOYS – N&D VOF over te maken. FLORENCE AND THE BOYS – N&D VOF is er in voorkomend geval enkel toe gehouden de prijs van de aangekochte goederen terug te betalen, met uitsluiting van de verzendingskosten.

§ 5. Het terugzenden van de goederen gebeurt op kosten en risico van de Koper.

§ 6. Tijdens de verzakingsperiode van veertien (14) werkdagen is de Koper uitsluitend gerechtigd de geleverde goederen ter controle te gebruiken, zoals gebruikelijk bij het passen van kleding en / of accessoires in een winkel. Voor het geval de goederen tijdens de verzakingsperiode uitvoeriger worden gebruikt dan voor de controle ervan noodzakelijk is en voor zover de kwaliteit van de goederen daardoor wordt geschaad, is FLORENCE AND THE BOYS – N&D VOF gerechtigd hiervoor schadevergoeding te vorderen van de Koper.

Artikel 11 Schadebeding

§ 1. Bij niet voldoening door een Partij van haar betalingsverplichtingen binnen de gestelde termijnen is de in gebreke blijvende Partij bovendien aan de andere gerechtigde Partij bovenop het verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan tien (10) % van het verschuldigde bedrag, met een minimum van EUR 50,-.

Artikel 12 Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

§ 1. FLORENCE AND THE BOYS – N&D VOF verbindt er zich toe de persoonsgegevens van de Klant te eerbiedigen, zoals bepaald in haar privacybeleid uiteengezet in de gebruikvoorwaarden van de website (zie deel II).

Artikel 13 Aansprakelijkheid

§ 1. Eventuele storingen van, onderbrekingen van of fouten op de website en de webshop doen noch in hoofde van de Gebruiker, noch in hoofde van derden enig recht op schadevergoeding ontstaan. Zo is FLORENCE AND THE BOYS – N&D VOF niet aansprakelijk voor eventuele overdracht van virussen via de website of de webshop.

Artikel 14 Overmacht

§ 1. In geval van overmacht in haren hoofde is FLORENCE AND THE BOYS – N&D VOF bevrijd van om het even welke verbintenis zonder dat de Koper aanspraak kan maken op schadevergoeding.

§ 2. Onder overmacht in de zin van deze bepaling worden alle omstandigheden begrepen die niet te wijten zijn aan een fout in hoofde van FLORENCE AND THE BOYS – N&D VOF en die de uitvoering van haar verbintenissen onmogelijk maken, bemoeilijken, vertragen of kostelijker maken, zoals onder meer doch niet uitsluitend brand, machinebreuk, ongevallen, stakingen of lock-outs, uitzonderlijke verkeershinder zoals storm, sneeuw en overstromingen, import- of exportbeperkingen, verhogingen van belastingen, taksen, retributies, heffingen, accijnzen en douanerechten of andere maatregelen van de overheid, wisselkoersfluctuatie, inflatie, epidemie, oproer of oorlog, gewapende overval fouten van, vertragingen bij, prijsverhoringen door of overmacht bij leveranciers van goederen of diensten. Het ontoerekenbaar en onvermijdbaar karakter van voormelde omstandigheden wordt steeds geacht verworven te zijn.

§ 3. FLORENCE AND THE BOYS – N&D VOF verbindt er zich toe alle redelijke inspanningen te verrichten om de gevolgen van een overmachtsituatie te vermijden.

§ 4. Voor het geval de omstandigheden van overmacht of de gevolgen ervan langer dan drie (3) maanden blijven aanslepen, neemt de via de webshop afgesloten bestelling van rechtswege en zonder kennisgeving een einde. In voorkomend geval verbindt FLORENCE AND THE BOYS – N&D VOF zich ertoe eventueel ontvangen gelden vanwege de Koper zo spoedig mogelijk aan de Koper terug te storten.

Artikel 15 Aanpassing van de Webshop

§ 1. FLORENCE AND THE BOYS – N&D VOF heeft het recht de webshop en al zijn bestanddelen op elk ogenblik, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Artikel 16 Varia

§ 1. De nietigheid, ongeldigheid, niet-afdwingbaarheid en/of onuitvoerbaarheid van één der clausules van deze algemene voorwaarden tast de wettigheid, geldigheid, afdwingbaarheid en/of uitvoerbaarheid van de rest van deze algemene voorwaarden en van de via de webshop afgesloten verkoopovereenkomst niet aan.

§ 2. Het gebruik van de webshop alsook de relatie die door het gebruik tot stand komt tussen FLORENCE AND THE BOYS – N&D VOF en de Koper en tussen FLORENCE AND THE BOYS – N&D VOF en derden, inclusief de geplaatste bestelling of de afgesloten verkoopovereenkomst, worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.

§ 3. Eventuele geschillen omtrent het gebruik van de webshop alsook omtrent het bestaan, de uitvoering en/of de interpretatie van deze algemene voorwaarden en de via de webshop geplaatste bestelling en afgesloten overeenkomst behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van ANTWERPEN, doch kunnen naar keuze van FLORENCE AND THE BOYS – N&D VOF ook voor de rechtbank van de woonplaats van de Koper worden gebracht.

 

DEEL II. ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

1. Algemeen

§ 4. De website is gecreëerd door en wordt beheerd door FLORENCE AND THE BOYS – N&D VOF met maatschappelijke zetel gevestigd te Korte Dennenburgdreef 18, 2950 Kapellen en met ondernemingsnummer 0633.498.684.

§ 5. Eenieder mag de website gebruiken en wordt door het gebruik van de website, hetzij rechtstreeks na het ingeven van de domeinnaam “florenceandtheboys.be” in het URL-veld, hetzij onrechtstreeks na doorverwijzing via een hyperlink op een website van derden, geacht deze gebruiksvoorwaarden zonder enig voorbehoud te aanvaarden en na te leven.

§ 6. FLORENCE AND THE BOYS – N&D VOF heeft het recht deze gebruiksvoorwaarden op elk ogenblik en naar eigen goeddunken te wijzigen. Zij behoudt zich het recht voor deze gebruiksvoorwaarden zonder voorafgaande of afzonderlijke kennisgeving te wijzigen. De gebruiker verbindt er zich toe deze gebruiksvoorwaarden voorafgaandelijk aan ieder nieuw gebruik na te lezen.

2. Intellectuele eigendomsrechten

§ 1. De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de website, met inbegrip van de teksten, de structuur, de lay-out, de grafische bestanddelen, de presentatie, de namen, de tekens, de logo’s, de software alsook het geheel van eventuele andere elementen begrepen in de website, worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan FLORENCE AND THE BOYS – N&D VOF, haar leveranciers of partners.

§ 2. In het bijzonder is elke reproductie en elke publieke mededeling van de website, met inbegrip van de in paragraaf 1 vermelde elementen, verboden zonder de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van FLORENCE AND THE BOYS – N&D VOF.

§ 3. In het bijzonder zijn de namen, de tekens en de logo’s op en de domeinnamen verbonden aan de website geregistreerde merken en is elke vorm van gebruik ervan verboden zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande en schriftelijke toestemming van FLORENCE AND THE BOYS – N&D VOF en de rechthebbenden op deze namen, tekens en logo’s.

§ 4. Indien FLORENCE AND THE BOYS – N&D VOF de gebruiker de mogelijkheid biedt om eigen bijdragen op de website te laten opnemen, is het verboden werken door te sturen die door intellectuele eigendomsrechten beschermd zijn, tenzij de gebruiker zelf de betreffende rechten bezit of over alle vereiste toestemmingen van de rechthebbenden beschikt. De gebruiker verbindt er zich toe FLORENCE AND THE BOYS – N&D VOF geheel en onvoorwaardelijk te vrijwaren voor alle aanspraken van derden die het gevolg zouden zijn van een schending van deze bepalingen.

Artikel 17 Hyperlinks en verwijzingen

§ 1. Op de websites kunnen verwijzingen onder de vorm van hyperlinks opgenomen zijn naar andere websites en / of informatiebronnen. Deze verwijzingen worden enkel ten titel van informatie weergegeven, maar worden door FLORENCE AND THE BOYS – N&D VOF niet gecontroleerd naar inhoud.

§ 2. FLORENCE AND THE BOYS – N&D VOF kan geen enkele garantie geven over de juistheid, de kwaliteit en / of de volledigheid van de via de verwijzingen aangeboden informatie. Deze andere websites en informatie blijven de uitsluitende verantwoordelijkheid van de houders van die websites en informatie.

§ 3. FLORENCE AND THE BOYS – N&D VOF is ten aanzien van de gebruiker en ten aanzien van derden op geen enkele wijze aansprakelijk voor :

3.1. de inhoud van de inhoud van deze informatie of van deze websites en / of informatiebronnen ;

3.2. het consulteren van deze informatie of deze websites en / of informatiebronnen ;

3.3. de verwerking van de persoonsgegevens op deze websites en / of informatiebronnen ;

3.4. de schade die uit voormelde punten zou voortvloeien.

§ 4. Het is de gebruiker die titularis is van een website niet toegestaan op welke wijze dan ook een hyperlink te voorzien naar de website, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van FLORENCE AND THE BOYS – N&D VOF.

§ 5. Niettegenstaande het voorgaande, heeft FLORENCE AND THE BOYS – N&D VOF het recht te allen tijde de verwijdering van goedgekeurde hyperlinks te vorderen en is de gebruiker verplicht hieraan onverwijld gevolg te geven zonder dat hij hiervoor enig recht op schadevergoeding zou kunnen laten gelden lastens FLORENCE AND THE BOYS – N&D VOF.

Artikel 18 Aansprakelijkheid van FLORENCE AND THE BOYS – N&D VOF

§ 1. Voor het geval de informatie op de website onvolledig zou zijn of onjuistheden zou bevatten, dan kan FLORENCE AND THE BOYS – N&D VOF noch voor deze onvolledigheden of onjuistheden, noch voor de gevolgen daarvan voor de gebruiker of voor derden op enigerlei wijze aansprakelijk worden gesteld. FLORENCE AND THE BOYS – N&D VOF biedt geen enkele garantie met betrekking tot de volledigheid en de juistheid van de informatie op de website.

§ 2. Eventuele storingen van, onderbrekingen van of fouten op de website doen noch in hoofde van de gebruiker, noch in hoofde van derden enig recht op schadevergoeding ontstaan. Zo is FLORENCE AND THE BOYS – N&D VOF niet aansprakelijk voor eventuele overdracht van virussen via de website.

Artikel 19 Prijssetting op de website

§ 1. Al de op de website vermelde gegevens, met inbegrip van de weergegeven prijzen, kunnen te allen tijde door FLORENCE AND THE BOYS – N&D VOF worden aangepast.

Artikel 20 Beleid inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer (bijzondere link naar dit onderdeel te voorzien op andere delen van de Website – cf. infra)

§ 1. Vertrouwelijke verwerking van persoonsgegevens

1.1. FLORENCE AND THE BOYS – N&D VOF draagt zorg voor de privacy en de bescherming van de persoonsgegevens van elke gebruiker van de website.

1.2. De persoonsgegevens die FLORENCE AND THE BOYS – N&D VOF verzamelt, worden opgeslagen in een beveiligd bestand dat niet toegankelijk is voor derden. Voormeld bestand kan uitsluitend geraadpleegd worden door FLORENCE AND THE BOYS – N&D VOF.

1.3. FLORENCE AND THE BOYS – N&D VOF geeft geen persoonsgegevens door aan derden, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van gerechtelijke autoriteiten of politiediensten in overeenstemming met de betreffende wettelijke bepalingen.

§ 2. Doel van verwerking

2.1. FLORENCE AND THE BOYS – N&D VOF verwerkt de verzamelde persoonsgegevens om met de gebruiker in contact te kunnen treden, de gebruiker een optimale dienstverlening te kunnen aanbieden, bijvoorbeeld bij het afhandelen van bestellingen, of om de gebruiker toegang te kunnen geven tot bepaalde informatie. De gegevens kunnen ook gebruikt worden om de gebruiker te informeren over nieuwsfeiten, nieuwe diensten, producten en evenementen van FLORENCE AND THE BOYS – N&D VOF. Behoudens uitdrukkelijke, schriftelijke, andersluidende verklaring, verleent de gebruiker aan FLORENCE AND THE BOYS – N&D VOF het recht om hiertoe informatie en direct marketingmails toe te sturen aan de gebruiker.

2.2. Indien de gebruiker de in paragraaf 1 vermelde informatie niet langer wenst te ontvangen, kan de gebruiker zulks per e-mail aan Florenceandtheboys@gmail.com of per brief melden aan FLORENCE AND THE BOYS – N&D VOF. In de informatiemails die FLORENCE AND THE BOYS – N&D VOF de gebruiker toestuurt, zal telkens een rubriek of een hyperlink worden opgenomen via de welke de gebruiker zijn inschrijving voor deze informatiemails kan annuleren.

§ 3. Toelating voor verwerking

3.1. Doordat de gebruiker aan FLORENCE AND THE BOYS – N&D VOF zijn / haar persoonsgegevens verstrekt, geeft de gebruiker FLORENCE AND THE BOYS – N&D VOF uitdrukkelijk de toestemming om ze te verwerken voor de hierboven vermelde doeleinden.

§ 4. Recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

4.1. De gebruiker heeft het recht de persoonsgegevens die FLORENCE AND THE BOYS – N&D VOF over de gebruiker geregistreerd heeft, in te zien en eventueel onnauwkeurige, onjuiste of onvolledige gegevens te laten corrigeren. Bovendien kan de gebruiker op elk ogenblik vragen dat zijn persoonsgegevens uit het bestand van FLORENCE AND THE BOYS – N&D VOF verwijderd worden. De gebruiker kan zich daarvoor wenden tot FLORENCE AND THE BOYS – N&D VOF.

§ 5. Gebruik van Cookies

De website kan gebruik maken van zogenaamde cookies; het betreft kleine stukjes informatie die FLORENCE AND THE BOYS – N&D VOF doorstuurt en bewaart op de harde schijf van de computer van de gebruiker. Deze informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website. Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt om de identiteit van de gebruiker te verifiëren.

Artikel 21 Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

§ 1. Het gebruik van de website, deze gebruiksvoorwaarden alsook de relatie die door het gebruik tot stand komt tussen FLORENCE AND THE BOYS – N&D VOF en de gebruiker en tussen FLORENCE AND THE BOYS – N&D VOF en derden, worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.

§ 2. Eventuele geschillen omtrent het gebruik van de website alsook omtrent het bestaan, de uitvoering en/of de interpretatie van deze gebruiksvoorwaarden behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van ANTWERPEN.

© 2015 - 2019 Florenceandtheboys | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Deze website maakt gebruik van cookies. Accepteren Meer informatie
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren. Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. Twitter (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Twitter pagina te volgen. Deze button werkt door middel van code die van Twitter zelf afkomstig is. AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook, Twitter, Hyves en diverse andere social media websites. Affiliate marketing (marketing cookies): Deze cookies gebruiken wij om partnersites (affiliates, zoals Daisycon, TradeTracker en Cleafs) te belonen voor hun bijdrage aan de verkoop. Review sites (marketing cookies): Wij worden graag door klanten beoordeeld. Hiervoor gebruiken we een review site zoals The Feedback Company. Deze plaatst cookies voor een juiste werking. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.